Donaubad

Kurse an diesem Ort

November

29Nov18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5218:15 - 19:00

29Nov19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 8019:15 - 20:00

30Nov7:458:30Aqua FitKurs Nr. 467:45 - 8:30

30Nov8:309:15Aqua FitKurs Nr. 478:30 - 9:15

30Nov17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4317:15 - 18:00

30Nov18:1519:00Aqua PowerKurs Nr. 5318:15 - 19:00

30Nov19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4419:15 - 20:00

Dezember

01Dez18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 4118:15 - 19:00

01Dez19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4219:15 - 20:00

02Dez9:009:45Aqua FitKurs Nr. 889:00 - 9:45

02Dez9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 899:45 - 10:30

05Dez9:009:45Aqua FitKurs Nr. 869:00 - 9:45

05Dez9:4510:30Aqua Jogging / Stabiler RückenKurs Nr. 879:45 - 10:30

05Dez9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 879:45 - 10:30

05Dez17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4017:15 - 18:00

05Dez18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5018:15 - 19:00

05Dez19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 5119:15 - 20:00

06Dez18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5218:15 - 19:00

06Dez19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 8019:15 - 20:00

07Dez7:458:30Aqua FitKurs Nr. 467:45 - 8:30

07Dez8:309:15Aqua FitKurs Nr. 478:30 - 9:15

07Dez17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4317:15 - 18:00

07Dez18:1519:00Aqua PowerKurs Nr. 5318:15 - 19:00

07Dez19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4419:15 - 20:00

08Dez18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 4118:15 - 19:00

08Dez19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4219:15 - 20:00

09Dez9:009:45Aqua FitKurs Nr. 889:00 - 9:45

09Dez9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 899:45 - 10:30

12Dez9:009:45Aqua FitKurs Nr. 869:00 - 9:45

12Dez9:4510:30Aqua Jogging / Stabiler RückenKurs Nr. 879:45 - 10:30

12Dez9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 879:45 - 10:30

12Dez17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4017:15 - 18:00

12Dez18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5018:15 - 19:00

12Dez19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 5119:15 - 20:00

13Dez18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5218:15 - 19:00

13Dez19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 8019:15 - 20:00

14Dez7:458:30Aqua FitKurs Nr. 467:45 - 8:30

14Dez8:309:15Aqua FitKurs Nr. 478:30 - 9:15

14Dez17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4317:15 - 18:00

14Dez18:1519:00Aqua PowerKurs Nr. 5318:15 - 19:00

14Dez19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4419:15 - 20:00

15Dez18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 4118:15 - 19:00

15Dez19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4219:15 - 20:00

16Dez9:009:45Aqua FitKurs Nr. 889:00 - 9:45

16Dez9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 899:45 - 10:30

19Dez9:009:45Aqua FitKurs Nr. 869:00 - 9:45

19Dez9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 879:45 - 10:30

19Dez9:4510:30Aqua Jogging / Stabiler RückenKurs Nr. 879:45 - 10:30

19Dez17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4017:15 - 18:00

19Dez18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5018:15 - 19:00

19Dez19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 5119:15 - 20:00

20Dez18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5218:15 - 19:00

20Dez19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 8019:15 - 20:00

21Dez7:458:30Aqua FitKurs Nr. 467:45 - 8:30

21Dez8:309:15Aqua FitKurs Nr. 478:30 - 9:15

21Dez17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4317:15 - 18:00

21Dez18:1519:00Aqua PowerKurs Nr. 5318:15 - 19:00

21Dez19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4419:15 - 20:00

22Dez18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 4118:15 - 19:00

22Dez19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4219:15 - 20:00

23Dez9:009:45Aqua FitKurs Nr. 889:00 - 9:45

23Dez9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 899:45 - 10:30

26Dez9:009:45Aqua FitKurs Nr. 869:00 - 9:45

26Dez9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 879:45 - 10:30

26Dez9:4510:30Aqua Jogging / Stabiler RückenKurs Nr. 879:45 - 10:30

26Dez17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4017:15 - 18:00

26Dez18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5018:15 - 19:00

26Dez19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 5119:15 - 20:00

27Dez18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5218:15 - 19:00

27Dez19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 8019:15 - 20:00

28Dez7:458:30Aqua FitKurs Nr. 467:45 - 8:30

28Dez8:309:15Aqua FitKurs Nr. 478:30 - 9:15

28Dez17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4317:15 - 18:00

28Dez18:1519:00Aqua PowerKurs Nr. 5318:15 - 19:00

28Dez19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4419:15 - 20:00

29Dez18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 4118:15 - 19:00

29Dez19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4219:15 - 20:00

30Dez9:009:45Aqua FitKurs Nr. 889:00 - 9:45

30Dez9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 899:45 - 10:30

Januar

02Jan9:009:45Aqua FitKurs Nr. 869:00 - 9:45

02Jan9:4510:30Aqua Jogging / Stabiler RückenKurs Nr. 879:45 - 10:30

02Jan9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 879:45 - 10:30

02Jan17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4017:15 - 18:00

02Jan18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5018:15 - 19:00

02Jan19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 5119:15 - 20:00

03Jan18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5218:15 - 19:00

03Jan19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 8019:15 - 20:00

04Jan7:458:30Aqua FitKurs Nr. 467:45 - 8:30

04Jan8:309:15Aqua FitKurs Nr. 478:30 - 9:15

04Jan17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4317:15 - 18:00

04Jan18:1519:00Aqua PowerKurs Nr. 5318:15 - 19:00

04Jan19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4419:15 - 20:00

05Jan18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 4118:15 - 19:00

05Jan19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4219:15 - 20:00

06Jan9:009:45Aqua FitKurs Nr. 889:00 - 9:45

06Jan9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 899:45 - 10:30

09Jan9:009:45Aqua FitKurs Nr. 869:00 - 9:45

09Jan9:4510:30Aqua Jogging / Stabiler RückenKurs Nr. 879:45 - 10:30

09Jan9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 879:45 - 10:30

09Jan17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4017:15 - 18:00

09Jan18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5018:15 - 19:00

09Jan19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 5119:15 - 20:00

10Jan18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5218:15 - 19:00

10Jan19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 8019:15 - 20:00

11Jan7:458:30Aqua FitKurs Nr. 467:45 - 8:30

11Jan8:309:15Aqua FitKurs Nr. 478:30 - 9:15

11Jan17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4317:15 - 18:00

11Jan18:1519:00Aqua PowerKurs Nr. 5318:15 - 19:00

11Jan19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4419:15 - 20:00

12Jan18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 4118:15 - 19:00

12Jan19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4219:15 - 20:00

13Jan9:009:45Aqua FitKurs Nr. 889:00 - 9:45

13Jan9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 899:45 - 10:30

16Jan9:009:45Aqua FitKurs Nr. 869:00 - 9:45

16Jan9:4510:30Aqua Jogging / Stabiler RückenKurs Nr. 879:45 - 10:30

16Jan9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 879:45 - 10:30

16Jan17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4017:15 - 18:00

16Jan18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5018:15 - 19:00

16Jan19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 5119:15 - 20:00

17Jan18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5218:15 - 19:00

17Jan19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 8019:15 - 20:00

18Jan7:458:30Aqua FitKurs Nr. 467:45 - 8:30

18Jan8:309:15Aqua FitKurs Nr. 478:30 - 9:15

18Jan17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4317:15 - 18:00

18Jan18:1519:00Aqua PowerKurs Nr. 5318:15 - 19:00

18Jan19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4419:15 - 20:00

19Jan18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 4118:15 - 19:00

19Jan19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4219:15 - 20:00

20Jan9:009:45Aqua FitKurs Nr. 889:00 - 9:45

20Jan9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 899:45 - 10:30

23Jan9:009:45Aqua FitKurs Nr. 869:00 - 9:45

23Jan9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 879:45 - 10:30

23Jan9:4510:30Aqua Jogging / Stabiler RückenKurs Nr. 879:45 - 10:30

23Jan17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4017:15 - 18:00

23Jan18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5018:15 - 19:00

23Jan19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 5119:15 - 20:00

24Jan18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5218:15 - 19:00

24Jan19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 8019:15 - 20:00

25Jan7:458:30Aqua FitKurs Nr. 467:45 - 8:30

25Jan8:309:15Aqua FitKurs Nr. 478:30 - 9:15

25Jan17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4317:15 - 18:00

25Jan18:1519:00Aqua PowerKurs Nr. 5318:15 - 19:00

25Jan19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4419:15 - 20:00

26Jan18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 4118:15 - 19:00

26Jan19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4219:15 - 20:00

27Jan9:009:45Aqua FitKurs Nr. 889:00 - 9:45

27Jan9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 899:45 - 10:30

30Jan9:009:45Aqua FitKurs Nr. 869:00 - 9:45

30Jan9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 879:45 - 10:30

30Jan9:4510:30Aqua Jogging / Stabiler RückenKurs Nr. 879:45 - 10:30

30Jan17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4017:15 - 18:00

30Jan18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5018:15 - 19:00

30Jan19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 5119:15 - 20:00

31Jan18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5218:15 - 19:00

31Jan19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 8019:15 - 20:00

Februar

01Feb7:458:30Aqua FitKurs Nr. 467:45 - 8:30

01Feb8:309:15Aqua FitKurs Nr. 478:30 - 9:15

01Feb17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4317:15 - 18:00

01Feb18:1519:00Aqua PowerKurs Nr. 5318:15 - 19:00

01Feb19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4419:15 - 20:00

02Feb18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 4118:15 - 19:00

02Feb19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4219:15 - 20:00

03Feb9:009:45Aqua FitKurs Nr. 889:00 - 9:45

03Feb9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 899:45 - 10:30

06Feb9:009:45Aqua FitKurs Nr. 869:00 - 9:45

06Feb9:4510:30Aqua Jogging / Stabiler RückenKurs Nr. 879:45 - 10:30

06Feb9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 879:45 - 10:30

06Feb17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4017:15 - 18:00

06Feb18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5018:15 - 19:00

06Feb19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 5119:15 - 20:00

07Feb18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5218:15 - 19:00

07Feb19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 8019:15 - 20:00

08Feb7:458:30Aqua FitKurs Nr. 467:45 - 8:30

08Feb8:309:15Aqua FitKurs Nr. 478:30 - 9:15

08Feb17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4317:15 - 18:00

08Feb18:1519:00Aqua PowerKurs Nr. 5318:15 - 19:00

08Feb19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4419:15 - 20:00

09Feb18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 4118:15 - 19:00

09Feb19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4219:15 - 20:00

10Feb9:009:45Aqua FitKurs Nr. 889:00 - 9:45

10Feb9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 899:45 - 10:30

13Feb9:009:45Aqua FitKurs Nr. 869:00 - 9:45

13Feb9:4510:30Aqua Jogging / Stabiler RückenKurs Nr. 879:45 - 10:30

13Feb9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 879:45 - 10:30

13Feb17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4017:15 - 18:00

13Feb18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5018:15 - 19:00

13Feb19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 5119:15 - 20:00

14Feb18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5218:15 - 19:00

14Feb19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 8019:15 - 20:00

15Feb7:458:30Aqua FitKurs Nr. 467:45 - 8:30

15Feb8:309:15Aqua FitKurs Nr. 478:30 - 9:15

15Feb17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4317:15 - 18:00

15Feb18:1519:00Aqua PowerKurs Nr. 5318:15 - 19:00

15Feb19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4419:15 - 20:00

16Feb18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 4118:15 - 19:00

16Feb19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4219:15 - 20:00

17Feb9:009:45Aqua FitKurs Nr. 889:00 - 9:45

17Feb9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 899:45 - 10:30

20Feb9:009:45Aqua FitKurs Nr. 869:00 - 9:45

20Feb9:4510:30Aqua Jogging / Stabiler RückenKurs Nr. 879:45 - 10:30

20Feb9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 879:45 - 10:30

20Feb17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4017:15 - 18:00

20Feb18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5018:15 - 19:00

20Feb19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 5119:15 - 20:00

21Feb18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5218:15 - 19:00

21Feb19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 8019:15 - 20:00

22Feb7:458:30Aqua FitKurs Nr. 467:45 - 8:30

22Feb8:309:15Aqua FitKurs Nr. 478:30 - 9:15

22Feb17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4317:15 - 18:00

22Feb18:1519:00Aqua PowerKurs Nr. 5318:15 - 19:00

22Feb19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4419:15 - 20:00

23Feb18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 4118:15 - 19:00

23Feb19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4219:15 - 20:00

24Feb9:009:45Aqua FitKurs Nr. 889:00 - 9:45

24Feb9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 899:45 - 10:30

27Feb9:009:45Aqua FitKurs Nr. 869:00 - 9:45

27Feb9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 879:45 - 10:30

27Feb9:4510:30Aqua Jogging / Stabiler RückenKurs Nr. 879:45 - 10:30

27Feb17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4017:15 - 18:00

27Feb18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5018:15 - 19:00

27Feb19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 5119:15 - 20:00

28Feb18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5218:15 - 19:00

28Feb19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 8019:15 - 20:00

März

01Mär7:458:30Aqua FitKurs Nr. 467:45 - 8:30

01Mär8:309:15Aqua FitKurs Nr. 478:30 - 9:15

01Mär17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4317:15 - 18:00

01Mär18:1519:00Aqua PowerKurs Nr. 5318:15 - 19:00

01Mär19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4419:15 - 20:00

02Mär18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 4118:15 - 19:00

02Mär19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4219:15 - 20:00

03Mär9:009:45Aqua FitKurs Nr. 889:00 - 9:45

03Mär9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 899:45 - 10:30

06Mär9:009:45Aqua FitKurs Nr. 869:00 - 9:45

06Mär9:4510:30Aqua Jogging / Stabiler RückenKurs Nr. 879:45 - 10:30

06Mär9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 879:45 - 10:30

06Mär17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4017:15 - 18:00

06Mär18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5018:15 - 19:00

06Mär19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 5119:15 - 20:00

07Mär18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 5218:15 - 19:00

07Mär19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 8019:15 - 20:00

08Mär7:458:30Aqua FitKurs Nr. 467:45 - 8:30

08Mär8:309:15Aqua FitKurs Nr. 478:30 - 9:15

08Mär17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4317:15 - 18:00

08Mär18:1519:00Aqua PowerKurs Nr. 5318:15 - 19:00

08Mär19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4419:15 - 20:00

09Mär18:1519:00Aqua FitKurs Nr. 4118:15 - 19:00

09Mär19:1520:00Aqua JoggingKurs Nr. 4219:15 - 20:00

10Mär9:009:45Aqua FitKurs Nr. 889:00 - 9:45

10Mär9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 899:45 - 10:30

13Mär9:009:45Aqua FitKurs Nr. 869:00 - 9:45

13Mär9:4510:30Aqua Jogging / Stabiler RückenKurs Nr. 879:45 - 10:30

13Mär9:4510:30Aqua JoggingKurs Nr. 879:45 - 10:30

13Mär17:1518:00Aqua JoggingKurs Nr. 4017:15 - 18:00